Keramička čaša visoka oko 13 cm. Ulomci su nađeni prilikom sondažnih istraživanja na kasnosrednjovjekovnom gradištu Sokolovac pokraj Garešnice. Rekonstruirana je, ali ima nepravilan oblik. Čaša je ukrašena slikanjem, crvenom bojom, te nizom figuralnih ukrasa unutar četiri (vidljiva) medaljona. To su jaganjac Božji, lav-grifon, prepoznatljiv znak IHS i jedna varijanta Konstantinova monograma.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish