X
GO

Novosti
Datum članka: 26.2.2020.

Muzejski ponedjeljak

1. MUZEJSKI PONEDJELJAK

Vrijeme: 2.3. 2020. od 8 do 14 besplatan ulaz u muzej

Mjesto: Muzej Moslavine Kutina

Izložba: Galerija MMK od 18 sati

Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu posjet muzeju je besplatno a u 18 sati je otvorenje izložbe

Ovaj „Muzejski ponedjeljak“ na programu je:

 

a) Besplatan ulaz u muzej od 8 do 14 sati

 

b) Izložba „Čemu ovo služi? Povijest zaboravljene tehnologije

 

U suradnji s klubom Jump postaviti će se izložba raznovrsne tehnologije koju smo zaboravili a mlađe generacije nisu imali prilike upoznati. Poznavatelj, kolekcionar i vlasnik predmeta je gospodin Igor Tomek koji je i idejni nositelj ovog događanja.

 

c) Zagonetni predmet

Na ulazu u muzej i galeriju nalazi se zagonetni predmet. Ako znate što je to, ubaci papirić s odgovorom u kutiju! Izvući ćemo sretnog dobitnika i objaviti na našoj web i facebook stranici.

Datum članka: 24.2.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA GALERIJSKOG ODJELA

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

44320 Kutina

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2176-110-20-1

Kutina, 24.2.2020.

 

 

Na osnovi članka 29. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 98/19), te donešenom Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, članak 5. a u skladu sa Statutom Muzeja Moslavine Kutina i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja, Muzejsko vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA GALERIJSKOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica za rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

* Završeni preddiplomski studij i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Filozofski fakultet, smjer povijest umjetnosti ili Akademija likovnih umjetnosti.

* Znanje jednog stranog jezika

* Poznavanje rada na računalu

* položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima

* rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

- na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita za kustosa, uz obvezu polaganja u roku jedne godine od prijema u službu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 * Zamolbu

* Životopis

* Presliku domovnice

* Presliku osobne iskaznice

* Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

* Elektronički zapis o radnom pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja )

* Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Uroda Kutlić                                                                         Tena Jevak

ravnateljica MMK                                                                               predsjednica Muzejskog vijeća

Datum članka: 14.2.2020.

Jednostavna nabava za tiskani materijal


REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Muzej Moslavine Kutina

Klasa: 333-06/20-01/01

Ur. br: 2176-110-20/01

Kutina, 14.2.2020.

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:

 

 

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave

Tiskani materijal za 2020. godinua

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Red. br. iz plana nabave: 1

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

 

    1. Slavica Moslavac

    2. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: Tiskani materijal za 2020. g.

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000, 00 kn

 

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun grada Kutine i Ministarstvo kulture RH.

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2020.g.

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog  postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

 

 

                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                           Jasmina Uroda Kutlić, prof.

Dokumentacija za nadmetanje MMK (Tiskani materijal).docx

Stranica 9 od 27 Stranica. Prethodna [6][7][8][9][10][11] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine